vkWuykbZu izsfDVl VsLV % fgUnh
¼O;kdj.k½
iz'ku i= fuekZ=h & ckyh 'kekZ ¼,e-,] ch-,M-½

iz'ku i= 1

iz1 'kq) 'kCn crkb,\
Hindi Educlasses
iz2 ßvkWa/kh ds vkeÞ eqgkojsa dk vFkZ g\
iz3 ßdy jkr eSausa feBkbZ [kkbZ FkhÞ ;g okD; fdl dky esa gS\
iz4 lH;rk 'kCn g\
iz5 fuEu esa ls L=hfyax 'kCn gSa\
iz6 fMCck esa dkSulk 'kCn ¼izR;;½ tksMus ls L=hfyax cusxk\
Responsive Image
iz7 lw;Z dk L=hfyax gSA\
iz8 rRle laKk 'kCn ßvdÞ 'kCn tksMusa ls cuk gS\
iz9 ß'kk;n vkt ckfj'k vk tk,aÞ dkSu lk dky gS\
iz10 fuEu esa ls v'kq) 'kCn crkb,\