vkWuykbZu izsfDVl VsLV % daI;wVj
cgqfodfYi; iz'ku i= 1 dk fofM;ks ns[ks ¼daI;wVj iz’ku i= 1½

iz'ku i= 1

iz1 ,l , ih (SAP) dk iwjk uke D;k gSa\
iz2 ,p Vh ,e ,y (HTML) ls D;k eryc gSa\
iz3 dkSu lk buiqV midj.k gSa\
iz4 dkSu lk vkmViqV midj.k gSa\
iz5 izFke daI;wVj izkSxjkej dkSu Fkk\
iz6 ekbdzkslksQV ds lg laLFkkid bu esa ls dkSu gSa\
Responsive Image
iz7 MCyw , ,u (WAN) dk iwjk uke D;k gSa\
iz8 Hkkjrh; lqij dEi;wVj dk D;k uke gSa\
iz9 Lkh $$ (C++) ySXost dks fdl us cuk;k Fkk\
iz10 1 ckbZV fdrus ds cjkcj gSa\